(53) ESK-170A DUT 6 支 天線 測試軟體

客戶 : 啟碁
使用 VNA  Keysight E5071C  2 Port  8.5GHz

 ESK-170A  為 Barcode 一按馬上存檔
 ESK-170A-1 為 Barcode 一按 , 需還要再按 F12 , 才會存檔 .

   畫面 使用 5071C 儀器 ,  電腦用來 , 設定參數 , 存測試資料 .