ETF-1217

4 x 16 RF Matrix Switch  Terminated Type
300KHz ~ 3GHz
   RS-232   9600,8,N,1
   Command :
   A1B2;  /* 表示  A --- > 1  ON  ,  B -- > 2 ON   , 其他 Terminated
   A1B3;  /* 表示  A --- > 1  ON  ,  B -- > 3 ON   , 其他 Terminated
   A8B7;  /* 表示  A --- > 8  ON  ,  B -- > 7 ON   , 其他 Terminated
   以此類推 

   搭配 VNA E5071C-445  4Port VNA  4.5GHz