ETF-1033

料號  : D1089
適用於 LNB 高頻頭 燒機測試    W250 x H66 x D200 
正面 :
D1089 ETF-1033 
儀器 上面 :

D1089
背面 :


  LNB 燒機測試 , 電源採外掛 , 分別 V1 : 13V DC  . V2 : 18V DC

  RS-232 參數 9600,8,N,1

  程控命令 :
  ST1-100;       /* 設定 程序 T1 : V1   13VON 100 秒 .
  ST2-080;       /* 設定 程序 T2 : V2  18V ON 100 秒 .
  ST0-005;       /* 設定 程序 T3 :  0V  ON 5 秒 .
  SC-010;          /* 設定 執行程序 幾輪   V1 --- >  V2  ---- >  0V 為 一輪 , 跑 10 輪
  SC-000;         /*  設定 執行程序 一直 RUN 下去 , 收到 STP; 命令 , 才會停,或是按前面板 STP 按鍵也會停.
  RUN;              /* 設定 執行程序
  STP;                /* 設定 停止程序
  V1;                  /* 直接 V1 輸出
  V2;                  /* 直接 V2 輸出

  面板 操作 :
   RUN ---- >  執行程序
   STOP ---- >  程序停止  , 且 0V 輸出
   V1   ------>  V1 輸出
   V2  ------->  V2 輸出選項  :
 (1)  C0735  RCA(P)  to F (P)  L : 120 cm


 (2) C0736  RCA (P)  to F(P) x 4
B0523   USB to RS-232

 EDC-006   雙組 DC Power Supply
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/dian-zi-yi-biao/zhi-liu-dian-yuan-gong-ying-qi/-edc-006

  

Ċ
. Jacky,
2016年7月26日 上午1:46
Ċ
. Jacky,
2016年6月21日 上午11:30