ETF-223-3A-E5071C-2D5

 E5071C  2 Port ,  14GHz 一拖八
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/keysight-e5071c-285/-2-bei-zeng-xi-tong/ETF-223-3A.PNG?attredirects=0

附件 :
義政料號品名規格 數量保固
 VNAE5071C-2D5   2 Port 14 GHz   I7 CPU. 1 3 年
 智能  SWERS-VNA-2P-8T-E5071C-2D5 13 年
 RF AdaptorN(P) to SMA(J)   18GHz 2不保固
 RF CableEC-A5-300-01C-01C    300cm 8不保固
 RF Cable EC-A5-200-01C-01C    200cm 8不保固
 LAN Cable1M LAN Cable 1 不保固
 LAN Cable3M LAN Cable 4 不保固
 LAN Cable5M LAN Cable 4 不保固
 信號線USB to RS-232   1 不保固
 螢幕  20 吋 8 1年
 電腦LIVA-X 8 1年
B0741信號線CN36 (P) to DP-9 (J) & BNC 1 不保固
 軟件A 裝在 E5071C 軟體 & Key x 1
 ESK-ETF-223-3A-E5071C-2D5
 1 3年
 軟件B 裝在PC 軟體 ESC-182 & USB Key x 8 8 3年