ETF-1139

                                                                                           ( GO 1101~1150 )
 測包機系統 之 測包機模擬器 , 主要 測試 , 測包機的儀器 , 是否正常  .
(1) 模擬測速 每分 :  30 / 60 /  120 / 180 / 240 / 300 /  360 /  420 / 480 
(2) 可以 單次 測試 .
(3) 偵測 儀器 是否 存在 .
(4) Bin 裝態 累積 測試 .