VNA 一拖八 ETF-223-3A-E5071C-285  2 Port  X 8
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/keysight-e5071c-285/-2-bei-zeng-xi-tong/ETF-223-3A.PNG?attredirects=0
 使用網儀 : Keysight E5071C 2 Port

ETF-223-3C-E5071C-285