3.Instrument‎ > ‎

50 ohm VNA


代理產品射頻產品
電子儀器客製化產品
光產品二手儀器
最新消息產品影片

可製化VNA 倍增系統 
1 Port  2 Port VNA
 4 Port VNA  6 Port VNA
PXI VNA Module USB VNA Type
6 Port VNA   
PXI VNA
          https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/6-port-vna
 M9802A-200  PXI  VNA
9KHz ~ 9GHz
 USB 2 Port VNA
P5000A   4.5GHz
P5001A   6.5GHz
P5002A   9GHz
P5003A
P5004A     20GHz
 Keysight E5061B
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/keysight-e5061b
P9371A
Keysight Streamline Series
USB Vector Network Analyzer
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/p9371a
 300KHz ~ 6.5GHz

Keysight  E5063A 
E5062A-235  100KHz ~ 3GHz
E5063A-245  100KHz ~ 4.5GHz
E5063A-265   100KHz ~  6.5GHz
E5063A-285   100KHz ~8.5GHz
 E5063A-2D5    100KHz ~ 14GHz
E5063A-2H5   100KH~18GHz
 Keysight E5071C 

 4 Port VNA


E5071C-445  100KHz  ~ 4.5GHz
E5071C-485
  100KHz ~ 8.5GHz
E5071C-4K5 100KHz ~ 20GHz
    
 USD 32011
E5080A-265   9KHz ~ 6.5GHz 
 USD : 35571
 E5080A-295   9KHz ~ 9GHz
 USD : 40015
 Keysight E5061B
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/e5061b-235

E5061B-235  
S-Parameter  100KHz ~ 3GHz
 E5080A 系列
 4 Port
E5080A-445     9KHz ~ 4.5GHz
E5080A-465    9KHz ~ 4.5GHz
E5080A-495  9KHz ~  9GHz
 E5072A-285
2-port, 30k to 8.5 GHz
configurable test set

PXIe Type VNA
 
 MS46121B
 MS46122-040     VNA
1MHz ~ 43.5GHz GHz 
MS46122-010 
1MHz ~ 8 GHz

MS46122-020
1MHz ~ 20HGHz

 PXI  2 Port VNA 
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/pxi-2-port-vna
倍增系統          運用
 PXI 4Port VNA
倍增系統
 PXI 6 Port VNA

倍增
 PXI  8 Port VNA
倍增系統
 PXI 10 Port VNA
倍增系統
 PXI 16 Port VNA
 PicoVNA 106
 1 Port  VNA  特殊型 VNA
N0365  Nana VNA
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/n0365

 

子網頁 (61): 查看全部