3.Instrument‎ > ‎

元件測試包裝機


代理產品射頻產品
電子儀器客製化產品
光產品二手儀器
最新消息產品影片

PXI-VNA-4Port-M9370A-4G-B02
300KHz ~ 4GHz

https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/50-ohm-vna-pxi-type/4-port-pxi-vna/pxi-vna-4port-m9370a-4g-b02

ETF-1749A-9G
Test Freq : 50MHz ~ 9GHz
Keysight 4 Port VNA
1 台  VNA 服務 2 台 元件測包機