EPA-11713A-81-8G


義政料號 : 
EPA-11713A-81-8G
Prog. ATT
DC ~ 8GHz
0 ~ 81 dB    1dB Step