2.RF Products‎ > ‎

RF Amplifier


接受客製化需求
       PULSED RF POWER AMPLIFIER            Power Amplifier  
    ( Low Noise Amplifier  Type )

    
EPA-100K-30M-42-5W
E-Channel    100KHz ~ 30MHz   
Gain : 42dB   Output Power : 5W 

EPA-100K-200M-41-30W
E-Channel    100KHz ~ 200MHz 
   Gain : 41dB    
Output Power : 30W    
 顯示 : 順向功率 & 反向功率 
溫度 & 電流   ,   N ( JACK )
EPA-100K-40M-45-5W
100KHz ~ 40MHz
Gain : 45dB
5w
 EPA-100K0200M-41-30W-B
 E-Channel
100KHz ~ 200MHz
Gain : 41dB
Output Power : 30W
0dB / AMP   AMP ON / AMP OFF 
手調 & RS-232 控制
ERA-0.009-1000-45-13-N2.6

E-Channel
9KHz ~ 1000MHz
Gain : 45dB
N.F  < 2.6    P1dB : 13Bm
EPA-10M-1000M-30-4W
Freq : 10MHz ~ 1000MHz
Gain : 30
4W
  
 
E-Channel
 ERA-0.001-1800-30-8-N2.2
 1KHz ~ 1800MHz
 Gain : 30dB
 N.F  < 2.0    P1dB : 8dBm
 https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/home/she-pin-fang-da-qi/era-0-01-3000-40-15-n5-6
E-Channel
ERA-10-1000-30-17-N1.0
10MHz ~ 1000MHz
Gain : 30dB
N.F < 1.0
P1dB : 17dBm
  
 ERA-0.009-1000-45-13-N2.6
9KHz ~ 1000MHz
 Gain : 45dB

N.F  < 2.6    P1dB : 13Bm

ERA-0.01-3000-40-15-N5.6
義政料號 : D1229
10KHz ~ 3000MHz
Gain : 40dB
P1dB : 15dBm  
 
E-Channel
ERA-2000-8000-35-33-N5.8
Freq : 2000MHz ~ 8000MHz
Gain : 35dB
P1dB : 33dBm
E-Channel
 ERA-0.1-6000-30-12 

  
 ERA-0.3-6500-37-17 E-Channel
 ERA-1-6000-36-17-01A 
  

ERA-1-1000-38-30-01A
 E-Channel 
ERA-100-6000-33-18-01A
  
  E-Channel
ERA-0.1-10000-20-15-01A 
 E-Channel
ERA-500-4200-25-34-01A    
  
  E-Channel
ERA-0.1-6000-30-12
 E-Channel
 ERA-100-6000-33-18-01A
  
E-Channel 
ERA-1-1000-32-2W
 E-Channel
ERA-0.1-6000-30-12
  
 

Aaroina
UBBV-NF-35
1Hz ~ 30MHz

Aaroina
UBBV-NF-25
1Hz ~ 60MHz
  
 Aaroina
UBBV2 
Aaroina
UBBV1
1MHz ~ 1GHz
40dB
  

 ( RF  High Power Amplifier )
子網頁 (23): 查看全部