2.RF Products‎ > ‎RF Amplifier‎ > ‎

放大器 分離設計


 將放大器與控制器分離設計 , 可以將放大器
放在更合適位置 , 減少 RF Cable , 與信號損失
 
搭配控制器 01
ETF-811
搭配控制器 02
ETF-811A 
1 CH AMP.2 CH AMP.
3 CH AMP.4 CH AMP.
ERA-M-0.4G-6G-36-29-01
400MHz ~ 6000MHz
Gain : 36dB
P1dB : 29dBm

 
義政料號 : D1455
ERA-M-2-26-28-25-01
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/home/she-pin-fang-da-qi/fang-da-qi-fen-li-she-ji/era-m-2-26-28-25-01
Broadband Low Noise Amplifier
input limiter,
2 ~ 26.5GHzMHz
Gian : 25dB
P1dB : 25
SMA female connectors
義政料號 : D1456
ERA-MD-100M-18G-33-15-01
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/home/she-pin-fang-da-qi/fang-da-qi-fen-li-she-ji/era-md-100m-18g-33-15-01
Broadband Low Noise Amplifier
input limiter,
100~18000MHz
Gian : 33dB
 3.0dB NF.
SMA female connectors
義政料號 : D1457
ERA-MD-100M-18G-56-15
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/home/she-pin-fang-da-qi/fang-da-qi-fen-li-she-ji/era-md-100m-18g-56-15
ERA-MD-500M-18G-38-30
Gain : 38 dB
P1dB : 30dBm
SMA Female Connector
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/home/she-pin-fang-da-qi/fang-da-qi-fen-li-she-ji/era-md-100m-18g-33-15-01